Zeer belangrijk : Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon ( schriftelijk of via het web ) of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. Door het invullen en electronisch versturen van een domain-registratieopdracht gaat de klant een verplichting en overeenkomst aan.
De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Yawadoo.

Opgave van verkeerde klantgegevens , adres of telefoon, fax of email-adres kan tot gevolg hebben dat uw domein wordt opgezegd, dat het kan overgedragen worden of verkocht. Het is daarom van grootste belang dat U de klantengegevens via uw login aktueel houdt !. Yawadoo & Reg.Be is niet verantwoordelijk voor foutieve informatie in een domeinnaam .

SCHADELOOSSTELLING

U gaat akkoord Yawadoo en Reg.Be te vrijwaren van verantwoordelijkheden, schadevergoedingen en enige andere kosten in verband met uw domain of bestelde hosting. Dit geldt eveneens na afloop van de registratieperiode of na overdracht van het domein.

WETTELIJKE BEPALINGEN en DISPUTE RESOLUTION

U bevestigd dat U de wettelijke toelating bezit om deze naam te registreren, dat U de eigenaar van de naam bent, deze vertegenwoordigt of het een persoonlijke naam is. Mocht dit niet zo zijn, heeft yawadoo het recht de naam te anuleren zonder enige terugbetaling .

BESTELLINGEN , FACTURATIE en BEEINDIGING

Een bestelling is geldig van zodra de klant op het einde van de electronische bestelling op akkoord klikt. Het domain wordt dan automatisch geregistreerd en de klant kan deze bestelling niet meer anuleren.

Tenzij anders overeengekomen bij de bestelling worden de registratie-overeenkomsten aangegaan voor de duur van één (1) jaar. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één (1) jaar, tenzij voor zover één van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste drie (3) maand voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.

Drie maand voor de vervaldag worden de facturen voor de komende periode verzonden, zowel per brief als per email. Het niet betalen van deze facturen, betekend geen opzeg van het domain en de gefactureerde som blijft verschuldigt.
Yawadoo neemt zich echter het recht voor , het betreffende domain te anuleren bij niet betaling van de betreffende factuur. De gefactureerde som blijft verschuldigt. Het is aan de klant, zijn email en adresgegevens aktueel te houden en kan het niet ontvangen van de factuur niet inroepen om zijn domain niet te betalen, gezien de facturen ook via de website kunnen geraadpleegd worden.

Evenmin kan het niet-gebruik maken van een domain worden ingeroepen om facturen niet te betalen, gezien niet het gebruik maar het geregistreerd zijn van een domain aanleiding geeft tot de faktuur. Het domain is namelijk uniek voor deze klant en kan niet meer geregistreerd worden door iemand anders .

Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 1 % per maand. Bij elke laattijdige betaling door de klant is automatisch een schadebeding verschuldigd van 10% met een minimum van 65,00 EURO.

Registratie van domeinnamen

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de betreffende registratie van domeinnamen (voor .BE is dit VZW DNS Belgium). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van www.Reg.Be en verklaart dat Yawadoo hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden.